Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Amaryllis Lifestyle zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Amaryllis Lifestyle worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Amaryllis Lifestyle ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Amaryllis Lifestyle zijn vrijblijvend en Amaryllis Lifestyle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Amaryllis Lifestyle. Amaryllis Lifestyle is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Amaryllis Lifestyle zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
2.3  Amaryllis Lifestyle is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten bij bestellingen boven de 89 euro, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de  bankrekening van Amaryllis Lifestyle. 
3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3.4  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Amaryllis Lifestyle bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Amaryllis Lifestyle haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Amaryllis Lifestyle om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Amaryllis Lifestyle gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Amaryllis Lifestyle. 

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Amaryllis Lifestyle opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Amaryllis Lifestyle verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Amaryllis Lifestyle geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2  Amaryllis Lifestyle garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Amaryllis Lifestyle daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Amaryllis Lifestyle de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Amaryllis Lifestyle te retourneren. U dient Amaryllis Lifestyle vooraf per email (info@amaryllis-lifestyle.nl) te informeren over de retourzending. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien, naar inzicht van Amaryllis Lifestyle, de verpakking van het product onbeschadigd, het product ongebruikt en in originele staat is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Amaryllis Lifestyle, dan wel tussen Amaryllis Lifestyle en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Amaryllis Lifestyle, is Amaryllis Lifestyle niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Amaryllis Lifestyle. 

Artikel 9. Overmacht 
9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Amaryllis Lifestyle in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Amaryllis Lifestyle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Amaryllis Lifestyle kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 
10.1  Indien u aan Amaryllis Lifestyle schriftelijk opgave doet van een adres, is Amaryllis Lifestyle gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Amaryllis Lifestyle schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
10.2  Wanneer door Amaryllis Lifestyle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Amaryllis Lifestyle deze Voorwaarden soepel toepast. 
10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Amaryllis Lifestyle in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Amaryllis Lifestyle vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
10.4 Amaryllis Lifestyle is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Product specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. Afbeeldingen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.